Uslovi korišćenja i Politika privatnosti

Politika privatnosti

Ovo obaveštenje odnosi se na zaštitu ličnih podataka koje „Inicijativa digitalna Srbija“, kao rukovalac podataka, prikuplja preko svog sajta dostupnog na adresi www.dsi.rs, kao i pripadajućoj stranici dostupnoj na adresi www.budimopametni.rs.

Popunjavanjem upita na stranici „Kontakt“, kontakt formama „Budite u toku“, „Budite pametni“, dajete nam svoje lične podatke i saglasnost da ih obrađujemo, odnosno koristimo, čuvamo i analiziramo u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) i ovom Politikom privatnosti.

„Inicijativa digitalna Srbija“ prikuplja podatke o vašem imenu i prezimenu i adresi elektronske pošte, samo kada nam se dobrovoljno dostave na ponuđenim obrascima ili drugim načinom komunikacije i isključivo u svrhe odgovora na vaše zahteve.

„Inicijativa digitalna Srbija“ takođe prikuplja podatke o hard disku ili softveru vašeg računara (IP adresa, pretraživač, domen, vreme pristupa) koji nam omogućavaju da pružimo prilagođen korisnički pristup sajtu. Prikupljeni podaci predstavljaju minimum potrebnih informacija i koriste se isključivo radi postupanja po vašim zahtevima.

„Inicijativa digitalna Srbija“ preduzima sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim relevantnim propisima.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez vašeg izričitog pristanka, niti razmenjivati sa licima izvan sistema pripreme, uređivanja i tehničkog održavanja ovog sajta (koji mogu biti zaposleni u „Inicijativa digitalna Srbija“ ili treća lica sa kojima „Inicijativa digitalna Srbija“ ima ugovor o pružanju usluga izrade i održavanja ovog sajta, kao i njihovi podizvođači). Vaši lični podaci su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa.

Naš sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. „Inicijativa digitalna Srbija“ nije odgovorna za politike privatnosti ili sadržaje tih drugih sajtova.

Saglasnost za obradu vaših ličnih podataka je pravni osnov za njihovu obradu i možete je opozvati u svakom trenutku, s tim da opoziv ne utiče na zakonitost obrade vaših ličnih podataka koja je vršena pre tog opoziva. Saglasnost na obradu vaših ličnih podataka možete opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva, dalja obrada vaših ličnih podataka će prestati, osim u slučaju da za nju postoji zakonski osnov.

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa prikupljanjem, obradom ili korišćenjem vaših ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate preko adrese „Inicijativa digitalna Srbija“, Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Beograd, Srbija, ili putem elektronske pošte na inicijativa@dsi.rs. Na isti način (putem navedene adrese ili adrese elektronske pošte) možete ostvariti svoje pravo na opoziv saglasnosti kao i sva druga prava koja vam u vezi sa obradom vaših ličnih podataka pripadaju na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i u skladu sa njime predviđenim uslovima, odnosno pravo da zatražite informacije o obradi vaših ličnih podataka, da im pristupite i tražite njihovu kopiju, ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje, prekid i privremenu obustavu obrade. Dodatno, u slučaju bilo kakve nedozvoljene obrade, imate pravo na zakonom predviđenu pravnu zaštitu.

Svako korišćenje sajta „Inicijative digitalna Srbija“ podleže opisanim uslovima i pravilima. Sadržaj Politike o privatnosti možemo promeniti u bilo koje vreme, bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Svaka promena Politike o privatnosti biće objavljena na ovoj veb stranici i zbog toga vas pozivamo da periodično proveravate njenu sadržinu da biste blagovremeno bili informisani o eventualnim promenama.

Opšti uslovi takmičenja „Ovo može pametnije!“

Organizator takmičenja

Takmičenje „Ovo može pametnije!“ koje se održava u okviru medijske kampanje „Budimo pametni“ (u daljem tekstu Takmičenje) organizuje nevladino i neprofitno udruženje „Inicijativa digitalna Srbija“, Bulevar Mihajla Pupina 165v, Beograd; matični broj: 28231083, PIB: 110058888 (u daljem tekstu Organizator).

Naziv i vreme trajanja Takmičenja

Takmičenje počinje u utorak, 18. decembra 2018. u 00:01 i završava se u četvrtak, 31. januara 2019. u 23:59. Takmičenje se održava na vebsajtu Organizatora koji se nalazi na veb sajtu www.dsi.rs odnosno pripadajućoj stranici dostupnoj na adresi www.budimopametni.rs (u daljem tekstu Sajt).

Sva lica zainteresovana za učestvovanje u Takmičenju su u obavezi da prihvate ovde iznete Opšte uslove Takmičenja. Ukoliko niste saglasni sa bilo kojom odredbom ovih Opštih uslova Takmičenja, molimo vas da ne učestvujete u Takmičenju. Vaše svako dalje postupanje će se smatrati vašim prihvatanjem Opštih uslova Takmičenja.

Teritorija na kojoj se organizuje Takmičenje

Pravo učestvovanja u Takmičenju imaju sva lica koja imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije i prihvataju Opšte uslove Takmičenja.

Opis Takmičenja i uslovi učestvovanja

Cilj Takmičenja je prikupljanje ideja o mogućim unapređenjima lokacija ili svakodnevnih predmeta kroz upotrebu digitalne tehnologije (u daljem tekstu: Markeri), kao i dalji razvoj jedne od prikupljenih ideja.

Pravo na učešće u Takmičenju učesnik stiče isključivo postavljanjem Markera koje se sastoji od:

  1. obeležavanja lokacije ili svakodnevnog predmeta fizičkom nalepnicom sa oznakom „Ovo može pametnije! #BudimoPametni marker“ (u daljem tekstu: Fizički marker)
  2. popunjavanjem obrasca „Postavi marker“ dostupnom na Sajtu (u daljem tekstu: Obrazac).

U okviru Obrasca učesnik sa svog mobilnog uređaja unosi svoje ime, nadimak ili pseudonim, naslov Markera, opis unapređenja kroz upotrebu digitalne tehnologije koje predlaže, dok Sajt automatski učitava geografsku lokaciju na kojoj se učesnik nalazi. Učesnik može (ali nije dužan) da u okviru Obrasca ostavi svoju email adresu, postavi fotografiju obeležene lokacije i tag kojim dodatno opisuje svoj Marker.

Ukoliko učesnik ne iskoristi mogućnost postavljanja fotografije, Sajt će automatski upotrebiti generičku fotografiju za obeležavanje ovog Markera. Učesnik koji iskoristi mogućnost postavljanja fotografije garantuje da se korišćenjem fotografija u okviru Takmičenja, shodno ovim Opštim uslovima Takmičenja, ne krše autorska i srodna prava ili bilo koja druga prava intelektualne svojine trećih lica, odnosno da poseduje sve potrebne saglasnosti i odobrenja za slanje i korišćenje fotografija u kontekstu učestvovanja u Takmičenju.

Učesnik postavljanjem fotografije na način predviđen ovim Opštim uslovima Takmičenja daje Organizatoru dozvolu da objavi fotografiju i ustupa mu, bez finansijske ili bilo koje druge vrste naknade, pravo korišćenja fotografije, direktno ili preko trećih lica, uključujući, bez ograničenja, pravo na umnožavanje, javno saopštavanje, uključujući interaktivno činjenje fotografije javnosti (u bilo kom multimedijalnom formatu i kroz bilo koje medijske kanale) i pravo na prilagođavanje, aranžiranje i drugu izmenu fotografije, bez predmetnog, vremenskog i prostornog ograničenja u najvećoj mogućoj meri u kojoj je to dozvoljeno relevantnim pravnim propisima Republike Srbije.

Prilikom popunjavanja Obrasca, učesnik može da promeni svoju automatski učitanu geografsku lokaciju pomeranjem oznake na mapi dostupnoj na Obrascu.

Ukoliko prijavu na Takmičenje podnosi treće lice, u ime maloletnog lica, a koje nije roditelj odnosno staratelj maloletnog lica, maloletno lice mora imati dozvolu i saglasnost roditelja ili staratelja za učešće u Takmičenju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da maloletni učesnici nisu prethodno pribavili saglasnost roditelja ili staratelja.

Svaki učesnik ima pravo da tokom trajanja Takmičenja postavi neograničen broj Markera.
Svi tehnički ispravno postavljeni Markeri biće poslati Organizatoru na odobrenje. Markeri koji su tehnički ispravno postavljeni i u skladu su sa pravilima iznetim u ovim Opštim uslovima Takmičenja, biće u najkraćem roku odobreni, te objavljeni i učinjeni javno dostupnim na Sajtu. Javno dostupne informacije o Markeru podrazumevaće ime, nadimak ili pseudonim učesnika, naslov Markera, opis predloženog unapređenja kroz upotrebu digitalne tehnologije, geografsku lokaciju, kao i fotografiju i tagove (ukoliko su uneti).

Email adresa dostavljena Organizatoru popunjavanjem Obrasca neće biti javno dostupna, već će biti dostupna isključivo licima unutar sistema pripreme, uređivanja i tehničkog održavanja Sajta (koji mogu biti zaposleni u „Inicijativa digitalna Srbija“ ili treća lica sa kojima „Inicijativa digitalna Srbija“ ima ugovor o pružanju usluga izrade i održavanja ovog sajta, kao i njihovi podizvođači).

Obrada i zaštita svih napred navedenih ličnih i drugih podataka su u skladu sa Politikom privatnosti Sajta, uključujući i zaštitu od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa.

Organizator ima prava da kontaktira učesnike Takmičenja, koristeći email adrese dostavljene Organizatoru popunjavanjem Obrasca, radi obezbeđivanja pristanka za uključivanje u promociju Takmičenja u sredstvima javnog informisanja.

Način i postupak utvrđivanja pobednika Takmičenja

Tokom trajanja Takmičenja, svi posetioci Sajta imaju mogućnost glasanja za Markere koje podržavaju, klikom na dugme „Sviđa mi se“ dostupnom na stranici posvećenoj tom Markeru na Sajtu. Trideset markera koji nakon završetka Takmičenja budu imali najveći broj glasova ulaze u uži krug za izbor pobedničkog Markera.

Žiri Organizatora, koji će se sastojati od predstavnika članica i partnera „Inicijative digitalna Srbija“ će od trideset Markera koji uđu u uži krug izabrati jedan pobednički Marker.

Nakon završetka Takmičenja, odnosno izbora pobedničkog Markera, Organizator će javno proglasiti pobednički Marker i ime, nadimak ili pseudonim njegovog autora. Ukoliko je učesnik koji je postavio pobednički Marker u Obrascu Organizatoru dostavio i svoju email adresu, Organizator će ga kontaktirati i obavestiti o ishodu Takmičenja.

Organizator će nastojati da obezbedi dalji razvoj pobedničkog Markera, te ideju iznetu pobedničkim Markerom i razvijeno rešenje ustupiti trećem licu koje ima resurse za praktičnu realizaciju. U tom slučaju, ni Organizator ni autor Pobedničkog markera nemaju pravo na naknadu.

Učešće u Takmičenju

Učešće u Takmičenju je besplatno i dobrovoljno. Učesnik ne stiče pravo na bilo kakvu naknadu od Organizatora ili bilo kog trećeg lica po osnovu svog učestvovanja u Takmičenju, niti Organizator ima pravo da od učesnika zahteva bilo kakvu naknadu na ime uzimanja učešća u Takmičenju.

Učesnici su odgovorni za obezbeđivanje tehničke opreme potrebne za pristupanje Sajtu. Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu na tehničkoj opremi nastalu korišćenjem Sajta, kao ni za pokrivanje troškova nastalih usled eventualne štete.

Diskvalifikacija iz Takmičenja

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega drugog što može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti učestvovanje u Takmičenju je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do isključenja učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu učestvovanja onog ko prekrši navedena pravila. Ukoliko se posumnja da neko od učesnika na bilo koji način pokušava da prekrši pravila učestvovanja, Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje i isključi iz Takmičenja bez daljeg objašnjenja i obaveštavanja.

Markere koji kroz fotografiju ili druge elemente prikazuju nedolično ponašanje, eksplicitnu golotinju, predstavljaju narušavanje ličnog integriteta ili zlostavljanje dece, ljudi i životinja ili su na bilo koji drugi način prema proceni Organizatora protivni pravu ili moralu, ili predstavljaju zloupotrebe sajta u komercijalne ili bilo koje druge neodgovarajuće svrhe, Organizator neće objavljivati na Sajtu.

Organizator zadržava pravo ne objavi, naknadno izmeni ili ukloni takve Markere bez obaveštavanja učesnika.

Organizator takođe zadržava pravo da izmeni ili ukloni sadržaje koje su učesnici postavili na Sajt kroz Obrazac, bez obaveštavanja učesnika, ukoliko predstavnici Organizatora procene da sadržaj:

  • može biti protumačen kao uvredljiv, klevetnički ili opscen
  • iznosi lažne, netačne ili zavaravajuće tvrdnje
  • narušava nečija prava intelektualne svojine ili lična prava, odnosno pravo na privatnost bilo kog lica
  • krši bilo koji zakon ili drugi pravni propis koji važi na teritoriji Republike Srbije
  • na bilo koji drugi način može da se protumači kao uvredljiv ili nedoličan, bilo vizualno, tekstualno ili samim tonom komunikacije.

Organizator zadržava pravo da menja ili ukloni sadržaje sa Sajta bez obaveštavanja učesnika.

Pravo promene Opštih uslova Takmičenja

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme iz opravdanih razloga izvrši izmene Opštih uslova Takmičenja, bez odlaganja i putem pisanog obaveštenja na Sajtu.

Prekid Takmičenja

Takmičenje se može privremeno ili trajno prekinuti odlukom Organizatora u slučaju više sile, o čemu će učesnici Takmičenja odmah bii obavešteni putem pisanog obaveštenja na Sajtu.

Kontakt

U slučaju tehničkih problema i dodatnih pitanja povodom Takmičenja, sva zainteresovana lica se mogu obratiti Organizatoru na email adresu inicijativa@dsi.rs.

Svi korisnici Sajta mogu prijaviti sadržaje javno dostupne na Sajtu za koje smatraju da krše neka od pravila navedenih u Opštim uslovima Takmičenja. U tom slučaju, Organizator preuzima odgovornost da u roku od sedam dana proveri da li je došlo do kršenja pravila i postupi u skladu sa time.

Ostalo

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko učesnici ili druga lica nanesu materijalnu ili drugu vrstu štete lepljenjem Fizičkog markera na privatnu svojinu trećih lica i ni na koji način ne podržava takvo ili bilo kakvo slično ponašanje.

Organizator ne snosi odgovornost za upotrebu Fizičkog markera u svrhe koje nisu definisane Opštim uslovima Takmičenja, niti može biti odgovoran za sadržaje u kojima se Fizički marker koristi, a koji su objavljeni na kanalima komunikacije izvan Sajta.